Actualité

Actualité
10 juillet 2018

Maison de Soins zu Käerjeng

Den 12. Juli ass an der respektiver Chamberskommissioun de Projet vum Bau vun enger Maison de Soins presentéiert ginn an wann alles klappt kann dësen Projet och nach virun der Summervakanz an der Chamber gestëmmt ginn. Dëst ass e weidere wichtege Projet fir d'Gemeng Käerjeng an hir Awunner. Hei investéiert den Staat eppes méi wéi 64 Milliounen € fir 201 Better. Des Maison de Soins kennt hannert den Site Op Acker, do wou och an Zukunft Flüchtlingsstrukturen, respektiv eng nei grouss Spillplaz gebaut sollen ginn. Dëst gëtt en neien Centre de Renconter wou Jonk an Al sech kennen begéinen, respektiv en Deel vun der Integratioun kann stattfannen. Méi Infoen hei : Projet de loi relatif à la construction d'une Maison de soins à Bascharage […]

Actualité
13 juillet 2018
Actualité
21 août 2019

Tornade du 9 août à Käerjeng et Pétange – Fin de la cellule de crise (21/08/2019)

Le centre de crise et le centre d’appel d’urgence, installés depuis le jour de la tornade par la Commune de Käerjeng viennent d’être levés avec effet au mercredi, 21 août 2019 à 17 heures. Depuis lors tous les services de la Commune et du service forestier ont repris leur rythme de travail et leurs missions pendant les heures de travail habituelles. La Mairie à Bascharage est ouverte de 8h00 – 11h30 et de 13h30 – 16h00 et joignable par téléphone au numéro d’appel 500 552-1. Mail : info@kaerjeng.lu Il n’y a plus de collectes spéciales de débris, arbustes, ... L’ECO Center a repris ses horaires d’ouverture habituels (Mardi: 13h00 – 17h30 ; Jeudi: 07h00 – 13h30 ; Vendredi: 14h00 – 19h30 ; Samedi: 07h15 – 15h45). Le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Käerjeng tient à remercier toutes les personnes ayant aidé de quelque manière que ce soit tout au long de cette catastrophe naturelle. Les installations sportives au « Käerjenger Dribbel » (terrains de football et hall sportif), tout comme le centre culturel « Käerjenger Treff » resteront fermées pour des raisons de sécurité jusqu’à ordre contraire.  


  De Krisen Zentrum mat Helpline vun der Gemeng Käerjeng deen zanter dem Dag vum Tornado vun der Gemeng Käerjeng installéiert war, ass ab dem Mëttwoch, 21. August 17 Auer opgehuewen. Ab deem Moment funktionéieren d’Gemengeservicer nees an hirem normale Rhythmus a ginn hiren eigentleche Missiounen nees no. D’Gemeng Käerjeng ass nees op vun 8h00 – 11h30 an 13h30 – 16h00 a kann telefonesch kontaktéiert ginn um 500 552 1. Mail : info@kaerjeng.lu Et gi keng speziell Raum Aktiounen méi laanscht d’Stroossen vun de Gemengen- a Bëschaarbechter gemaach. Den ECO Center ass zu sengen üblechen Zäiten op : Dënschdeg: 13h00 – 17h30 ; Donneschdeg: 07h00 – 13h30 ; Freideg: 14h00 – 19h30 ; Samschdeg: 07h15 – 15h45). De Buergermeeschter an de Schäfferot vun der Gemeng Käerjeng soen alle Leit villmools Merci fir hiren Asaz während dëser Naturkatastrof. D’Sportsinstallatiounen um Käerjenger Dribbel (Fussballsterrainen an Handballshal), souwéi de Käerjenger Treff bleiwe bis ob Weideres aus Sécherheetsgrënn gespaart. […]

Actualité
19 août 2020

Décès de Lucien Fusulier (11.10.1945 – 17.08.2020)

Mat grousser Bestierzung an Trauer deelt de Schäffen- a Gemengerot, souwéi d’Personal vun der Gemeng Käerjeng den Doud vum Här Lucien Fusulier mat. De Lucien Fusulier war vum 01.01.2000 bis den 21.04.2020 fir d’LSAP Member am Gemengerot vun der Gemeng Käerjeng an aktuelle Member vun der Ëmweltkommissioun. Während méi wéi 20 Joer huet hien sech d’Wuel vu senge Matbierger agesat. Als Veräinsmensch war hien laangjäreg aktive Comitésmember vum OGBL, der Veräinsentente Uewerkäerjeng, dem FC Jeunesse Hautcharage an dem U.N. Käerjeng’97. Als Goalkeeper vum FC Jeunesse Hautcharage, deen 1971 sensationell d’Coupe du Luxembourg gewonnen huet, huet hien uschléissend an der Coupe vun de Coupe Gewënner géint Chelsea London gespillt. De Luss, wéi jiddereen hie genannt huet, war e kollegialen an éierleche Mënsch, dee sech ëmmer nees fir seng Matbierger agesat huet. Politesch Streidereien waren him zu widder ; hei war am zefriddensten wann d’Diskussiounen am Gemengerot harmonesch an eestëmmeg geholl goufen. De Schäffen- a Gemengerot dréckt der Famill vum Luss hiert déifste Matgefill aus.   C’est avec consternation et une profonde tristesse que le Collège des bourgmestre et échevins, le Conseil communal et le personnel de la Commune de Käerjeng ont appris la morte inopinée de Monsieur Lucien Fusulier. Lucien Fusulier était membre du conseil communal du 01.01.2000 jusqu’au 21 avril 2020 pour le parti socialiste (LSAP) et membre actuel de la Commission de l’Environnement. Lucien Fusulier s’est investi pendant plus de 20 ans pour le bien-être des habitants de la Commune et fut membre actif pendant de longues années dans les comités de l’OGBL, de l’Entente des Sociétés Hautcharage, du FC Jeunesse Hautcharage et de l’U.N. Käerjeng’97. En tant que gardien de but du FC Jeunesse Hautcharage, il remporta en 1971 la Coupe de Luxembourg, ce qui qualifiait l’équipe à disputer la Coupe des Coupes d’Europe contre Chelsea London. Luss, comme l’appelait tout le monde fut un personnage collégial et honnête, s’investissant en permanence pour le bien-être des citoyens ; il détestait les discussions politiques et fut le plus satisfait si tous les votes au conseil communal passaient harmonieusement et unanimement dans l’intérêt des citoyens. Le Collège des bourgmestre et échevins et le Conseil communal tiennent à exprimer leurs plus profondes condoléances aux proches de Lucien Fusulier. […]