Conseil Communal

CSV

Wolter Michel

Bourgmestre
DÉI GRÉNG

Siebenaler-Thill Josée-Anne

Échevine
CSV

Pirrotte Frank

Échevin
CSV

Sturm Richard

Échevin
CSV

Bruch Jean-Marie

Conseiller
LSAP

Cruchten Yves

Conseiller
LSAP

Duprel Mireille

Conseillère
DP

Funck Nico

Conseiller
LSAP

Fusulier Lucien

Conseiller
CSV

Hames Joseph

Conseiller
DÉI GRÉNG

Hansen Marc

Conseiller
LSAP

Ruckert Arsène

Conseiller
CSV

Schmit Danielle

Conseillère
CSV

Scholler Guy

Conseiller
LSAP

Thill Jos

Conseiller